Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

Koha αρχική

Η Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) έχει ως σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος διαμοιρασμού των πλεοναζόντων τεκμηρίων ή/και πόρων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ).

Μέλη μπορούν να γίνουν όλες οι ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες (π.χ. ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές, σχολικές κ.λπ.), στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα τόσο να προσφέρουν, όσο και να λαμβάνουν τεκμήρια. Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες, καθώς και οι βιβλιοθήκες κερδοσκοπικών οργανισμών μπορούν να συμμετέχουν στην Υπηρεσία ως ειδικά μέλη αποκλειστικά και μόνο για διάθεση τεκμηρίων σε άλλες βιβλιοθήκες.

Η διαδικασία για να γίνει μέλος μια βιβλιοθήκη στην Υπηρεσία είναι:

1.      Υποβολή αίτησης συμμετοχής, όπου θα δηλώνεται ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος του φορέα (π.χ. Πρύτανης, Δήμαρχος κ.λπ.) και ο/η υπεύθυνος/η επικοινωνίας

2.      Έλεγχος της αίτησης και σχετική ενημέρωση από την ΕΒΕ

3.      Αποστολή εγγράφων:

                                i.            Απόφαση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα της βιβλιοθήκης (π.χ. σύγκλητο, εφορευτικό ή δημοτικό συμβούλιο, κ.λπ.)

                              ii.            Υπογεγραμμένη σύμβαση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας


Η Υπηρεσία λειτουργεί δωρεάν στο πλαίσιο του ΕΔΒ, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4452/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην Υπηρεσία μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο Γενικές πληροφορίες.

Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τους οδηγούς:

    1.  Βιβλιοθήκη - Λήπτης
    2.  Βιβλιοθήκη - Διαθέτης

Πληροφορίες: network@nlg.gr

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας:

Για συμμετοχή στην Υπηρεσία συμπληρώστε την αίτηση.

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha